Hosting

Hosting
Pakketten
Opties
Domeinnaam vrij?
Domein aanvragen
Documenten
Voorwaarden
Vragen
Portfolio
Contact

Voorwaarden

VOORWAARDEN VIRTUAL-SERVER PAKKET

Kramer IT levert WebHosting tegen Groothandelsprijzen.
Deze voorwaarden regelen de betrekkingen tussen "Kramer IT" en "De Afnemer"

1. Als Internet World Wide Web Provider zal Kramer IT zorg dragen voor de aanwezigheid van Afnemer op het internet dmv op het Internet geÔntegreerde servers. De Afnemer wenst zich hierop aan te sluiten voor de duur van deze overeenkomst.
De site zal onder http://www.afnemers-naam bereikbaar zijn.

2. De overeenkomst is aangegaan voor 1 pakket voor de genoemde duur en staat ter beschikking aan De Afnemer.
Het pakkettype omvat:
"Redir KIT"omvat Registratie, 1 x Homepage en Redirect.
"Redir+ KIT" omvat Registratie, 1 x Homepage, Redirect en Emailforwarding.
"Large KIT"omvat 25MB schijfruimte en max 1000MB dataverkeer per maand.
"Xtra KIT"omvat 50MB schijfruimte en max 2000MB dataverkeer per maand.
"Mega KIT"omvat 75MB schijfruimte en max 4000MB dataverkeer per maand.
"Ultra KIT"omvat 150MB schijfruimte en max 6000MB dataverkeer per maand.
Voor de overige pakket-mogelijkheden verwijzen wij naar de actuele samenstelling, zoals deze op Kramer IT's internetsite te vinden is (http://www.kramer-it.nl)

3. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar. Het is De Afnemer evenwel toegestaan ruimte op zijn site aan derden te verhuren, te verkopen, en ter beschikking te stellen.De Afnemer is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. FTP faciliteiten behorende tot de mogelijkheden in Kramer IT's pakketten mogen alleen na schriftelijke toestemming van Kramer IT aan derden worden toegestaan. Een verstrekt FTP-password is verstrekt ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik.

4. Kramer IT servers mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de USA-wetgevingen. De Afnemer verklaart hierbij uitdrukkelijk dat Kramer IT geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd.

5. Kramer IT zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen, om een snelle verbinding van de website van De Afnemer te waarborgen. Kramer IT is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. Onbereikbaarheid van de servers ten gevolge van stroomuitval of stroomstoring, alsmede van onderhoud aan apparatuur en/of software wordt als zodanig aangemerkt.

6. De Afnemer kan vrijelijk over zijn informatiedata beschikken. Dit sluit iedere aansprakelijkheid voor Kramer IT op het aanbod van De Afnemer nadrukkelijk uit.
Pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. "Spammen", zijnde het massaal, eenvormig per email verspreiden van boodschappen kan tot onmiddelijke afsluiting van Afnemer's aanwezigheid op Kramer ITs servers leiden.
Overigens is elke poging schade toe te brengen aan Kramer ITs hardware en/of software uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddelijke afsluiting leiden tot verhaalprocedures wegens (gevolg)schades.

7. Kramer IT zal de door De Afnemer gewenste domeinnaam administratief ten behoeve van hem aanvragen en is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van De Afnemer.

8. De contractduur is overeenkomstig het genoemde tijdvak in de aangehechte e-mailfaktuur. Ruim een maand voor verstrijken van deze termijn wordt een verlengingsfaktuur per post toegezonden.
De Afnemer dient alle fakturen van Kramer IT stipt op tijd te voldoen. Bij opzegging dient De Afnemer zo vroegtijdig mogelijk aan Kramer IT een schriftelijke opzegging te doen toekomen, echter uiterlijk 8 dagen voor afloop van het het tijdvak van de lopende overeenkomst.

9. Voor overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt maandelijks, achteraf € 0.08 per MB in rekening gebracht. Niet verbruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar de volgende maand. Extra schijfruimte wordt berekend tegen een tarief van € 1.13 per MB per maand. Het niet of niet tijdig voldoen van tussentijdse fakturen kan tot afsluiting leiden.

10. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief.

11. Kramer IT behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De Afnemer heeft evenwel gedurende 30 dagen na mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang tussentijds te beŽindigen, zulks tegen terugbetaling van reeds aan Kramer IT vooruitbetaalde bedragen.

12. Dit contract regelt de gehele overeenkomst tussen Kramer IT en De Afnemer en is een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.

13. Op deze overeenkomst is het Nederlandse Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter in een Arrondissement naar keuze van Kramer IT.